เอกสารที่ใช้ในการเบิก พรบ. บริษัทกลาง กรณีมีคู่กรณี

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถจำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนรถ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนากรมธรรม์รถ จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาใบแจ้งความ จำนวน 2 ฉบับ
6. รูปถ่ายรถ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างทั้งสอง จำนวน 4 รูป
7. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
8. เอกสารแจ้งอุบัติเหตุผู้ประสบภัยจากรถ
Download

เอกสารที่ใช้ในการเบิก พรบ. กรณีมีคู่กรณี
(ผู้บาดเจ็บอายุต่ำกว่า 15 ปี)

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนมารดาหรือบิดาจำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนรถ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนากรมธรรม์รถ จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาใบแจ้งความ จำนวน 2 ฉบับ
6. รูปถ่ายรถ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างทั้งสอง จำนวน 4 รูป
7. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
8. เอกสารแจ้งอุบัติเหตุผู้ประสบภัยจากรถ Download

เอกสารที่ใช้ในการเบิก พรบ. กรณีไม่มีคู่กรณี

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถจำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนรถ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนากรมธรรม์รถ จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายรถ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างทั้งสอง จำนวน 4 รูป
6. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
7. เอกสารแจ้งอุบัติเหตุผู้ประสบภัยจากรถ Download
8. หนังสือรับรองการเกิดอุบัติเหตุจากรถDownload

เอกสารที่ใช้ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับบริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทกลาง

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถจำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้บาดเจ็บจำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของรถจำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนรถ จำนวน 2 ฉบับ
6. สำเนากรมธรรม์รถ จำนวน 2 ฉบับ
7. สำเนาใบแจ้งความจำนวน 2 ฉบับ
8. รูปถ่ายรถ ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างทั้งสอง จำนวน 4 รูป
9. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
10. เอกสารแจ้งอุบัติเหตุผู้ประสบภัยจากรถ Download