รับตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับ จนท.สาธารณสุข คปสอ.สุขสำราญ

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

ตรวจสุขภาพประจำปีแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุขสำราญ สาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 4 แห่งในอำเภอสุขสำราญ

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานและประสานงานพัฒนาสาธารณสุขระดับ คปสอ.

วันที่ 15 มกราคม 2562


โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ม.1 บ้านบางมัน ต.นาคา

วันที่ 17 มกราคม 2562