โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน

2,602 Views

ด้วยเทศบาลตำบลกำพวน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในครอบครัว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฤดูกาลนี้ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรงคได้ง่าย ดังนั้นเทศบาลตำบาลกำพวนจึงได้เรียนเชิญบุคลากรในกลุ่มงานทันตกรรมและกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ  โรงพยาบาลสุขสำราญเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก การป้องกันและควบคุมโรคในครอบครัว ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลกำพวน(ตึกเขียว) จ.ระนอง

You may also like...