EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ  • Version
  • Download 2
  • File Size 25.41 MB
  • File Count 1
  • Create Date 20 มีนาคม 2019
  • Last Updated 28 กันยายน 2020

You may also like...