1.1 รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกระบวนงาน ITA 

          2.1 รายงานการดำเนินการ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

          3.1 ขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

          5.1 เอกสารขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล หัวข้อ EB 5 ดาวน์โหลด

          5.2 คำสั่งอำเภอสุขสำราญ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) (District Health Board : DHB) อำเภอสุขสำราญ คำสั่งอำเภอที่ 18/2562 ดาวน์โหลด

          5.3 ระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) อำเภอสุขสำราญ  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่24 มกราคม 2562 ดาวน์โหลด

          5.4 ภาพถ่ายการประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (พชอ.) อำเภอสุขสำราญ   ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่24 มกราคม 2562 ดาวน์โหลด

          5.5 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(พชอ.) อำเภอสุขสำราญ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ดาวน์โหลด

          6.1 เอกสารขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล หัวข้อ EB 6 ดาวน์โหลด

          6.2 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลกำพวน ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด

          6.3 EB6ประชุมคณะกรรมการคปสอ.สุขสำราญ ดาวน์โหลด

          6.4 แบบเสนอแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลกาพวน ดาวน์โหลด

          6.5 ภาพการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตาบลกาพวน ครั้งที่1 /2562 วันที่8 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด

          6.6 ภาพการประชุมคณะกรรมการ คปสอ.สุขสาราญ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่13 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด

          7.1 เอกสารขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล หัวข้อ EB 7 ดาวน์โหลด

          7.2 โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลักเลี่ยงโรคเรื้อรังเสนอ นพ.สสจ ดาวน์โหลด

          7.3 โครงการลดโรค ลดเสี่ยง หลักเลี่ยงโรคเรื้อรังเสนอนายกเทศบาล ดาวน์โหลด

          7.4 ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ ดาวน์โหลด

          7.5 ขออนุมัติซื้อวัสดุเครื่องมือทางการแพทย์ 2 ดาวน์โหลด

          7.6 ผลการดำเนินงานคัดกรองเบาหวาน2562  ดาวน์โหลด

          7.7 ผลการดำเนินงานคัดกรองความดันโลหิตสูง2562 ดาวน์โหลด

          7.8 ภาพกิจกรรมการคัดกรองเบาหวาน ความดัน ในพื้นที่ ดาวน์โหลด

          8.1 หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

        EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน  ดาวน์โหลด      

          9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ดูข้อมูล

          9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ดาวน์โหลด

          9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด

          9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด

          9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ดูข้อมูล

          9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

          9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ

          10.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวน์โหลด

          11.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ที่ผ่านมา) ดาวน์โหลด

          12.1 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด

          ความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ตค.๖๑-มีค.๖๒)  ดาวน์โหลด

          13.1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดาวน์โหลด

          แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์  ดาวน์โหลด

          14.1 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลด

          15.1 การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต ดาวน์โหลด

          17.1 การกำหนดแนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและการติดตามผลผลการปฏิบัติตามมาตรการ ดาวน์โหลด

          24.1 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 รอบไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด

          แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์  ดาวน์โหลด

         26.1 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ดาวน์โหลด

         26.2 คู่มือการให้บริการ ห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด

         26.3 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน รพ. สุขสำราญ ดาวน์โหลด