วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลที่มีการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างครบวงจร ภายในปี ๒๕๖๕

พันธกิจ (Mission)

ให้บริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิระดับต้น แบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ
โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์ (Goals)

๑. ประชาชนสุขภาพดี
๒. เจ้าหน้าที่มีความสุข
๓. ระบบสุขภาพยั่งยืน
๔. องค์กรเข้มแข็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)

๑. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน ควบคุมโรค รักษา และฟื้นฟูสภาพสู่ความเป็นเลิศ (Health care participation for PP Excellence)
๒. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ (People Excellence)
๓. พัฒนาระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Governance Excellence)

ค่านิยมองค์กร ( Core Values)

ความปลอดภัยสาคัญที่สุด มีการทางานเป็นทีม และมี Service Mind

อัตลักษณ์ (Identities)

ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย

จุดเน้น / เข็มมุ่ง ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

๑. ลดอัตราการเกิดผู้ปุวยโรครายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ( HT , DM , Asthma และ COPD )
๒. เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการในผู้ปุวย Stroke และ STEMI
๓. ลดกลุ่มเสี่ยงทางด้านสุขภาพของบุคลากร
๔. พัฒนาโรงพยาบาลสู่ Green & Clean Hospital ผ่านมาตรฐานในระดับดี
๕. พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. พัฒนาการสร้างนวัตกรรมสุขภาพและงานวิจัย
๗. ภาวะวิกฤติทางการเงินไม่เกินระดับ 4