เรื่อง
รายงานผลการจัดหาพัสดุรอบเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)​
0 13 ธันวาคม 2019
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลสุขสำราญ ปีงบประมาณ 2563
3 13 ธันวาคม 2019
ประกาศแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
0 13 ธันวาคม 2019